Privacyverklaring GGZ Vervoersdienst

Uw gegevens worden enkel zorgvuldig en integer in lijn met onze beroepswaarden en de kaders van de wet verwerkt door GGZ Vervoersdienst (GGZV). Op deze pagina staat informatie over de manier waarop GGZV invulling geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een vertaling van de wetgeving, de toepasbare wet- en regelgeving blijft altijd leidend.

Verwerkingsverantwoordelijke

GGZ Vervoersdienst (GGZV) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat GGZV beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. GGZV is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een zorgvuldige en juiste manier worden verwerkt.

Persoonsgegevens en privacy

GGZV vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens die u aan ons geeft bijvoorbeeld om een vervoersdienst mogelijk te maken of gegevens die u opstuurt via het contactformulier, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij dit hebben gekregen.

GGZV verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam, geslacht en geboortedatum van de cliënt,
 • Of de cliënt een zorgmachtiging of crisismaatregel heeft,
 • De locatie waar de cliënt opgehaald moet worden en waar de cliënt weer afgezet wordt,
 • Het toestandsbeeld van de cliënt op basis van de broset violence checklist,
 • De naam van de naasten indien deze met de cliënt mee reist,
 • Of de cliënt psychiatrische beoordeling heeft gehad en
 • Of er sprake is van een strafrechtelijke maatregel.

Van de organisatie(s) legt GGZV vast wie de contactpersoon is en hoe deze te bereiken is.

Een deel van de gegevens die GGZV vastlegt zijn bijzondere persoonsgegevens die gaan over uw gezondheid en of er een strafrechtelijke maatregel is. Alle gegevens worden enkel vastgelegd voor zover ze noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren en vorm te geven aan de dienstverlening van GGZV, hieronder vallen ook het vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van de (financiële) administratie. We zullen uw persoonsgegevens enkel gebruiken op een eerlijke en zorgvuldige wijze die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft.

In het geval dat u ons contactformulier invult leggen we ook uw contactgegevens vast, deze worden enkel gebruikt om uw vraag te beantwoorden.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van de volgende doeleinden:

 • in het kader van de te verlenen zorg (met name begeleiding, doorverwijzing, overdracht);
 • ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de accreditering;
 • om een wettelijke verplichting na te komen;
 • andere doeleinden welke vooraf met de betrokkene worden overeengekomen.

Bewaartermijn

GGZV bewaart uw gegevens zolang de wet ons verplicht. Als dit niet is geregeld in de wet dan worden uw gegevens vernietigd zodra ze voor het doel niet meer noodzakelijk zijn.

Delen we uw gegevens met derden?

GGZV vertelt bij de overdracht hoe het vervoer is verlopen. GGZV is op basis van het contract dat zij sluit verplicht deze gegevens over u te vertellen. GGZV deelt verder enkel persoonsgegevens alleen met anderen als dit wettelijk verplicht is en/of wanneer we uw toestemming hiervoor hebben. Alle medewerkers van GGZV hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw persoonsgegevens. We geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

GGZV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GGZV heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Indien u gezaghebbend ouder bent van een kind tot 16 jaar heeft u bovenstaande rechten ook over de persoonsgegevens van uw kind.

Als u van deze rechten gebruik wil maken dan kunt u via info@ggzv.nl een verzoek indienen. Waar nodig stellen we u aanvullend nog vragen om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is kunnen wij u vragen zich te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Camerabeelden

Ter bescherming en beveiliging van bezoekers en medewerkers wordt gebruikt gemaakt van cameratoezicht op de kantoorlocatie. De camerabeelden worden in de regel maximaal vier weken bewaard. Indien een incident heeft plaatsgevonden worden de beelden van het incident bewaard tot het geconstateerde incident is afgehandeld. GGZV maakt op geen enkele wijze beeld- en/of geluidopnamen van de cliënt en of naasten van de cliënt tijdens het vervoer, de dashcam staat enkel aan tijdens de rit.

Cookies

GGZV verzameld geen persoonsgegevens als u de website bezoekt, tenzij u het contactformulier invult. De website maakt enkel gebruik van niet herleidbare technische en functionele cookies. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website op.

Vragen of klachten?

Indien u vragen heeft over hoe we met uw privacy omgaan, bent u het niet eens met bovenstaande of met de manier waarop uw gegevens verwerkt zijn horen we dat graag. Een vraag, melding of klacht kan gestuurd worden naar:

internet: www.ggzvervoersdienst.nl
e-mail:    info@ggzv.nl

adres:
Eusebiusbuitensingel 6
6828 HT Arnhem
telefoon:
088-11 23 900

Wij zullen dan onze uiterste best doen om er samen uit te komen. Als wij er met u niet uitkomen dan mag u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen verklaring

GGZV behoudt het recht deze verklaring en het reglement, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. De meest recente versie staat te allen tijde op de website.